Domeinnaam voorwaarden

Voorwaarden Domeinnaam registratie

Het is bij Crasmedia mogelijk om een domeinnaam te registreren en deze te koppelen aan een bedrijfspagina. Voor het registeren en verhuizen van domeinnamen bij Crasmedia B.V. gelden hiervoor extra domeinnaam voorwaarden:

1
Na het volledig en op juiste wijze volgen van de aanvraag procedure via onze website, ondertekening en toezending van deze aanvraag aan Crasmedia B.V. dan wel elektronische indiening via onze website (hierna kortheidshalve de “Aanvraag”) en na acceptatie van uw aanvraag door Crasmedia B.V., ontstaat tussen u en Crasmedia B.V. een overeenkomst terzake van de in uw aanvraag gespecificeerde producten voor de door u aangegeven duur tegen de daarvoor aangegeven vergoedingen

2
Honorering van uw aanvraag is afhankelijk van de beschikbaarheid van de door u aangegeven domeinnamen. Zolang van de zijde van Crasmedia B.V. nog geen uitvoering is gegeven aan het bepaalde in deze overeenkomst is Crasmedia B.V. gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, zonder dat Crasmedia B.V. terzake enige vorm van (schade-) vergoeding aan u verschuldigd is. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval terstond aan u worden gerestitueerd, behoudens ingeval ontbinding het gevolg is van uw handelen of nalaten.

3
Indien u bij de Aanvraag kiest voor het elektronisch indienen van uw Aanvraag, zal Crasmedia B.V. uw Aanvraag in behandeling nemen zodra wij betaling van u hebben ontvangen.

4
U verklaart voorafgaand aan het invullen van de Aanvraag kennis te hebben genomen van de producten en de voorwaarden waarnaar de Aanvraag wordt verwezen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

5
Wij hebben te allen tijde het recht om aanvullende informatie of bewijs te verlangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende vertraging, kosten of schade.

6
In het kader van deze overeenkomst zal Crasmedia B.V. namens u de door u aangegeven domeinnamen aanvragen via de betreffende registratie instanties en indien beschikbaar registreren op uw naam.

7
De verschillende registratie instanties (“Registrars”) en ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) stellen bepaalde voorwaarden aan het toewijzen, registreren en administreren van domeinnamen en eventuele nadere regels met betrekking tot bijvoorbeeld overdracht en geschillenbeslechting. Crasmedia B.V. heeft op deze voorwaarden geen invloed. Derhalve zijn naast de door Crasmedia B.V. gestelde voorwaarden, eveneens de door de Registrar gestelde voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn beschikbaar via www.Crasmedia B.V..com/nl/over+ons/voorwaarden/. Onderdeel van deze voorwaarden is dat u als domeinnaamhouder bepaalde partijen, waaronder de zogenaamde Registry Operator (zij die een domeinnaam register in stand houden of administreren) vrijwaart en schadeloos zal stellen terzake van de registratie van de domeinnaam door u. Door het aangaan van een overeenkomst met Crasmedia B.V., stemt u met deze voorwaarden in en bent u er mee akkoord dat de in genoemde voorwaarden genoemde of bedoelde partijen rechtstreeks rechten jegens u kunnen uitoefenen. De domeinnaam houder (u als registrant) stelt schadeloos en vrijwaart de Registry Operator en haar bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten van en tegen alle claims, schades, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten en kosten die voortkomen uit of in verband met het domein van de domeinnaam houder de naam van registratie).

8
Op de overeenkomst tussen u en Crasmedia B.V. BV zijn naast de Aanvraag genoemde voorwaarden tevens de algemene voorwaarden van Crasmedia B.V. BV van toepassing.

9
Indien u één of meer van voornoemde voorwaarden niet van ons heeft gekregen verzoeken wij u dit uitdrukkelijk kenbaar te maken.

10
In het kader van deze overeenkomst dient u bepaalde gegevens beschikbaar te stellen. Wij zullen deze gegevens gebruiken voor het verwerken van uw aanvraag. Door middel van uw aanvraag machtigt u ons om – indien noodzakelijk – de benodigde (persoons-)gegevens aan de Registrar te verstrekken.

11
De (gebruiks-)rechten die u verkrijgt uit hoofde van deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar

12
De kosten en vergoedingen voor de diensten staan vermeld op onze website. De ten aanzien van deze diensten geldende prijzen en tarieven kunnen steeds worden aangepast met het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex „Alle huishoudens‟), vermeerderd met ten hoogste 15 %. Deze aanpassing levert geen grond op voor opzegging als is genoemd in artikel 3 van de algemene voorwaarden.

13
Verlenging van de registratie dient steeds tijdig te geschieden en wij dienen uw betaling in het kader van de verlenging steeds binnen de gestelde betalingstermijn te hebben ontvangen onder vermelding van een correcte referentie. Indien wij uw betaling niet tijdig hebben ontvangen behouden wij ons het recht voor om de registratie niet te verlengen. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat daarmee derden rechten op de eerder door u gehouden domeinnaam kunnen verkrijgen

14
Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) misbruik heeft Crasmedia B.V. het recht zonder nadere aankondiging de verwijzing naar de domeinnaam (DNS) al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen.

15
In geval van een (vermoeden van) misbruik is Crasmedia B.V., al dan niet op verzoek, uw gegevens aan de bevoegde autoriteiten of de Registrar te verstrekken.

16
Indien vanwege een vermeende schending van een wettelijke verplichting – om uw bedrijfs- of persoonsgegevens wordt verzocht, zullen wij gerechtigd zijn om deze aan derden te verstrekken. Indien zich daar geen wettelijke verplichting tegen verzet zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

17
U dient afdoende maatregelen te treffen om misbruik of ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.

18
Crasmedia B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door u of een derde wordt geleden als gevolg van de opschorting of beëindiging van de dienstverlening op grond van geconstateerd of vermoed misbruik of ingeval u heeft verzuimd tijdig te voldoen aan uw betalingsverplichting.

19
Crasmedia B.V. BV hanteert geen gratie periode (grace period). Wanneer een domeinnaam zijn vervaldatum is gepasseerd, dan zal deze domeinnaam direct de status ‘redemption periode’ krijgen.

20
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u bevoegd te zijn om Opdrachtgever te vertegenwoordigen.

21
Expired Registration Recovery Policy:
E-mails conform verlengingen van uw gTLD domeinnamen worden verzonden via email 30 dagen voordat uw domeinnaam verloopt, daarnaast ontvangt direct na het verlopen van uw domeinnaam een bevestiging hiervan. Hieronder kunt u de kosten terug vinden als een domeinnaam uit “redemption” gehaald moet worden. Dat wil zeggen dat deze kosten gemaakt worden en door u betaald dienen te worden als u de domeinnaam opzegt en deze niet verlengd wordt maar daar na een aantal dagen daar toch op terug wilt komen.
– gTLD: .nl – Prijs € 25
– gTLD: .com – Prijs € 45
– gTLD: .net – Prijs € 99
– gTLD: .org – Prijs € 99
– gTLD: .info – Prijs € 65

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *